Produktbeschreibung

Monodisperse, 15 ml Flasche gemischt in DI-Wasserlösung UNMIXED, PSL-Kugeln, 1 um - 160 um von Applied Physics Inc. Monodispers, 15 ml Flasche gemischt in DI-Wasserlösung UNMIXED, PSL-Kugeln, 1 um - 160 um von Applied Physics Inc.