Mô tả

Bình đơn phân tán, 15ml pha trong dung dịch nước DI UNMIXED, PSL Spheres, 1um - 160um From Applied Physics Inc.